Program 2019/2020

Wykłady odbywają się co tydzień w poniedziałki od godz. 18-tej w auli głównej (9B) Wydziału Biologii UW przy ul. Miecznikowa 1 w kampusie Ochota.

Zajęcia dodatkowe w innym miejscu niż w auli Wydziału Biologii są oznaczone hasłem: UWAGA

Poza wykładami poniedziałkowymi dla słuchaczy Varsavianistyki przewidziane są również dodatkowe zajęcia w przestrzeni Warszawy w innych dniach tygodnia (nie są obowiązkowe, ale pozwolą uzyskać brakujące zaliczenia obecności). Te odmienne daty, miejsca i inne lokalizacje są podane przy konkretnych wykładach lub zostaną podane podczas wykładów. Terminy niektórych są uzależnione od aktualnej pogody. Proszę więc uprzejmie uważnie sprawdzać na bieżąco, w którym miejscu jest zaplanowany dany dodatkowy wykład.

 

PROGRAM WYKŁADÓW

2019/2020

Prowadzący: dr Marek Ostrowski, Michał Chiliński

ZASADY ZALICZENIA ZAJĘĆ TERENOWYCH

Oprócz klasycznej formy wykładów w auli Wydziału Biologii UW oraz w kilku dodatkowych w terenie (wybieg dla niedźwiedzi, w Fotoplastikonie, w Elizeum) studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach terenowych (tzw. wycieczki). Obejmują one miejsca, które były, są lub będą tematem wykładów. W ten sposób, obok abstrakcyjnej wiedzy ex cathedra, studenci odnajdują jej powiązanie z geograficzną przestrzenią Warszawy. Każda wycieczka obejmuje odwiedzenie kilku miejsc i udokumentowanie swojej obecności przez wykonanie prostych zadań.

Wycieczki można odbyć w dowolnej kolejności w terminie do 15 stycznia 2020 r.

Dokumentację z zajęć terenowych umieszczamy w specjalnie przygotowanym formularzu.

Pod koniec semestru student podejmuje na podstawie samooceny decyzję o wyborze sposobu zaliczenia przedmiotu.

ZASADY ZALICZENIA EGZAMINU

 

OCENA PODSTAWOWA DST (3)

Kwalifikacja na podstawie minimum 9 obecności na wykładach oraz 2 udokumentowanych samodzielnych wycieczkach terenowych.

OCENA DST + (3+)

Kwalifikacja na podstawie minimum 12 obecności oraz 3 samodzielnych wycieczek terenowych.

POTENCJALNA KOŃCOWA OCENA DOBRA LUB BARDZO DOBRA

Egzamin pisemny w autorskiej formule dr Marka Ostrowskiego (czyli w innej niż książkowe pytanie i odpowiedź, gdzie wystarczy skopiować odpowiedź znalezioną w Internecie). Przystąpienie do egzaminu po minimum 10 obecnościach na wykładach. Udokumentowany udział w 5 zajęciach terenowych w przypadku zdania egzaminu pisemnego na 3 (dostatecznie), podnosi ocenę do oceny 4 (dobrej). Jeżeli egzamin zostanie zdany na 4 (ocena dobra), udokumentowane 3 zajęcia terenowe podnoszą ocenę do 4+ (dobra plus), a 5 wycieczek do oceny 5 (bardzo dobra).

Sposób zaliczenia jest formą samooceny, w trakcie której to student sam siebie ocenia. Jest to ćwiczenie umiejętności podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności za swoje decyzje. Prowadzący zajęcia tylko mówi: sprawdzam. Przystąpienie do egzaminu jest osobistą decyzją i jednocześnie ryzykiem …. W przypadku niezaliczenia egzaminu pisemnego (ocena niedostateczna) nie ma możliwości starania się o ocenę dostateczną na podstawie samych obecności.

Wybór sposobu zaliczenia przedmiotu należy do studenta.

 

 

WYKŁADY

07.10.2019

VARSAVIANISTYKA – OBRAZOWA INFORMACJA O MIEŚCIE
wykład inauguracyjny

dr Marek Ostrowski; Michał Chiliński

14.10.2019

WARSZAWSKI ODCINEK WISŁY I JEGO HISTORIA

dr Marek Ostrowski; Michał Chiliński

Wycieczka 1: Warszawskie wodowskazy

Wycieczka obejmuje odwiedzenie 4 wodowskazów znajdujących się w okolicy: (1) Lasku Bielańskiego, (2) Tarasu zalewowego w Wilanowie, (3) Bulwarów Wiślanych u wylotu ulicy Bednarskiej, (4) wejścia do urzędu stanu cywilnego przy ulicy Kłopotowskiego.

W każdym z tych miejsc proszę o wykonanie fotografii prezentującej Państwa wraz z odnalezionym wodowskazem (można poprosić kogoś o pomoc lub wykonać zdjęcie samodzielnie). Dodatkowo proszę o zmierzenie, jak głęboko znajdowaliby się Państwo nad/pod wodą: (1)  w dniu 15.03.1898, będąc na Bielanach; (2) w roku 1947 przebywając w Wilanowie; (3) będąc na Bulwarze Wiślanym w dniu 22.05.2010; (4) 28.08.1813, stojąc przy dawnym budynku Komory Wodnej.

Fotografie proszę zapisać jako pliki jpg w formacie $numerindeksu_$nrwycieczki_$nrpunktu.jpg.

Przykładowy plik dla zdjęcia z Wilanowa, wykonany przez osobę o numerze indeksu 202020 będzie wyglądał: 202020_1_2.jpg. Odpowiedzi na pytania w formie liczby centymetrów poniżej lub powyżej poziomu wody należy umieścić w pliku tekstowym o nazwie $numerindeksu_$numerwycieczki_0.txt. W pliku powinny znaleźć się 4 linie, a w każdej z nich jedynie wartość liczbowa prezentująca odpowiedź na pytanie (np. +23 – jeśli wystawalibyśmy ponad poziom wody lub -14 gdybyśmy byli pod powierzchnią wody). Wszystkie pliki proszę spakować w archiwum ZIP o nazwie $numerindeksu.zip oraz wgrać do formularza przygotowanego pod poniższym odnośnikiem.

Formularz dla pierwszej wycieczki

21.10.2019

PORTY WARSZAWY I ŻYCIE NAD RZEKĄ

Michał Chiliński

28.10.2019

POCZĄTKI WARSZAWY

Michał Chiliński

Wycieczka 2: Warszawskie syrenki

W czasie drugiej wycieczki zapraszam Państwa do odwiedzenia warszawskich syren. Przedstawiona poniżej lista zawiera 11 lokalizacji upamiętniających Warszawką Syrenkę na terenie Warszawy. W ramach zadania każda osoba musi wybrać co najmniej 6 lokalizacji, a następnie wykonać zdjęcie znajdującej się tam syrenki wraz z własnym (auto)porterem ukazującym, że osobiście odwiedzili Państwo patronkę Warszawy. Zadanie dodatkowe (nieobowiązkowe, dodatkowe punkty) polega na wskazaniu innych syren w Warszawie, niewymienionych na poniższej liście.

Fotografie proszę zapisać jako pliki jpg w formacie $numerindeksu_$nrwycieczki_$nrpunktu.jpg.

Przykładowy plik dla zdjęcia z syrenką mieszkającą za Żelazną Bramą, wykonany przez osobę o numerze indeksu 202020 będzie wyglądał: 202020_2_7.jpg. Opis lokalizacji syrenek nieznajdujących się na liście poniżej należy umieścić w pliku tekstowym o nazwie $numerindeksu_$numerwycieczki_0.txt. Dla syrenek spoza listy należy dodać fotografię z kolejnym numerem – 12, 13, […]. Wybór syrenek z poniższej listy jest dowolny, oczywiście chętni mogą odwiedzić wszystkie i dodać wszystkie zdjęcia do paczki zaliczeniowej.

 • (1) Rynek Starego Miasta
 • (2) Powiśle (przy moście Świętokrzyskim)
 • (3) Wiadukt na ulicy Karowej (Wiadukt Markiewicza)
 • (4) Dom pod Syreną przy ulicy Inżynierskiej 6
 • (5) Mural na budynku Teligi 2
 • (6) Syrenka Pabla Picassa przy ulicy Obrońców
 • (7) Park Mirowski, Osiedle za Żalazną Bramą
 • (8) Gmach zespołu szkół nr 77 przy ulicy Katowickiej
 • (9) Gmach Urzędu Dzielnicy Praga Południe przy ulicy Grochowskiej
 • (10) Wieżyca mostu Poniatowskiego
 • (11) Zespół Stacji Filtrów

Wszystkie pliki proszę spakować w archiwum ZIP o nazwie $numerindeksu.zip oraz wgrać do formularza przygotowanego pod poniższym odnośnikiem.

Formularz dla drugiej wycieczki

INFORMACJE O KOLEJNYCH WYKŁADACH ORAZ WYCIECZKACH JUŻ WKRÓTCE